Thiết kế, giá và tiêu chí lựa chọn là những yếu tố của thị trường BĐS toàn cầu chịu tác động của đại dịch Covid-19.